STATUTUL ASOCIAȚIEI ARHEOLOGICE "VASILE PÂRVAN"


Capitoiul 1. Denumirea, sediul si durata asociației
Art. 1. Asociația arheologică "Vasile Pârvan" - denumită în continuare "Asociație" - se constituie ca persoană juridică română de drept privat, neguvernamentală, apolitică, independentă și fără scop patrimonial.
Art. 2. Sediul Asociației este în str. Henri Coandă, nr. 11, sector I, București.
Art. 3. Asociația poate înființa filiale în țară și străinătate. Acestea pot avea personalitate juridică proprie, prin îndeplinirea formelor reglementate de lege.
Art. 4. Constituirea Asociației se face în temeiul art. 37 din Constituția României, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare și potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 și funcționează conform prevederilor prezentului statut.
Art. 5. Asociația se constituie pe o perioadă nedeterminată.
Capitolul 2. Scopul și obiectul Asociației
Art. 6. a - scopul Asociației îl constituie reunirea eforturilor persoanelor fizice și juridice române și străine interesate în revigorarea activității Muzeului Național de Antichități (M.N. A.) și în readucerea acestuia între instituțiile culturale românești de prestigiu.
b - în calitate de asociație arheologică profesională promovează activități și acte normative favorabile dezvoltării arheologiei românești și descurajează activitățile și ințiativele de orice fel care dezavantajează arheologia ca știință.
c - educă publicul în spiritul respectului față de patrimoniul arheologic național și universal prin mijloace specifice.
Art. 7 Obiectul Asociației va fi constituit de activitățile desfășurate în vederea:
a - restaurării sediului Muzeului Național de Antichități (Casa Macca) din București, str. Henri Coandă nr. 11 A, sector 1, conform exigențelor de protecție a monumentelor de arhitectură și a celor impuse de funcția muzeală a imobilului, precum și modernizarea Institutului de Arheologie "Vasile Pârvan", care funcționează în aceeași clădire.
b - reamenajarea expoziției permanente a Muzeului Național de Antichități de pe lângă Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române prin valorificarea colecțiilor de arheologie preluate de la acesta de către Institutul de Arheologie, amplificate de cel din urmă prin cercetări arheologice proprii.
c - reorganizarea colecțiilor arheologice nevalorificabile muzeistic, în scopul facilitării accesului persoanelor interesate de studiul lor.
d - îmbogățirea patrimoniului M.N.A. prin donații și achiziții de piese și documente din domeniul de activitate.
e - dotarea M.N.A. și a Institutului de Arheologie cu echipamente moderne de Întreținere a patrimoniului arheologic și a bazei de date referitoare la el, precum și cu necesarul pentru buna funcționare a acestor instituții.
f - organizarea de conferințe cu subiecte muzeistice, mediatizarea patrimoniului și activiăți M.N.A., inclusiv prin publicații de specialitate, în scopul îndeplinirii funcției civice și educativ formative a M.N.A., ca instituție modernă de cultură.
g - stabilirea de relații parteneriale cu organizații similare din țară și străinătate (schimb de publicații, schimb de experiență sub formă de vizite, conferințe, simpozioane tematice, etc.).
h - acordarea de burse, indemnizații sau sponsorizări pe baze contractuale unor specialiști sau instituții în vederea realizării cataloagelor de colecții, destinate a valorifica științific patrimoniul M.N.A.
Capitolul 3. Membrii. Asociației
Art. 8. Asociația se constituie din următoarele categorii de membri:
- membri fondatori.
- membri.
- membri de onoare.
Art. 9. Membri fondatori sunt inițiatorii Asociației și figurează în lista anexă a Actului de constituire.
Art. 10. Membrii Asociației pot fi persoane fizice ori juridice din țară și străinătate, care respectă prevederile prezentului statut și contribuie ia realizarea scocului și acțiunilor ce formează obiectul Asociației.
Art. 11. Membrii de onoare sunt persoane atrase din rândul unor personalități de prestigiu și care doresc să sprijine și să promoveze acțiunile Asociației. Înscrierea lor în Asociație este aprobată de Consiliul Director. Din rândul membrilor de onoare, Consiliul Director poate desemna un Președinte de Onoare.
Art. 12. Membrii simpatizanți sunt persoane dispuse să sprijine acțiunile desfășurate de Asociație.
Art. 13. Primirea în rândul membrilor Asociației se face pe baza cererii personale de aderare, aprobate de Consiliul Director
Art. 14 Încetarea calități: de membru al Asociației are loc în. următoarele condiții: - la cerere. - prin excluderea de către Consiliul Director, în urma încălcării statutului sau a neplății cotizației timp de 12 luni.
- prin desființarea Asociației.
- prin deces.
Capitolul 4. Drepturile și obligațiile membrilor
Art 15. Membri: Asociației au următoarele drepturi:
a - participarea la activitățile Asociației.
b - de a alege și a fi ales în organele de conducere ale Asociației, potrivit condițiilor prezentului statut.
c - de a face sugestii și propuneri privind activitățile Asociației, Consiliului Director și Adunării Generale.
d - exprimarea opiniei în cadrul Asociației.
e - accesul la toate documentele privind activitatea Asociației.
f - de a cere retragerea calității sale de membra.
Art. 16. Membrii Asociației au următoarele obligații:
a - respectarea statutului și hotărârilor organelor de conducere ale Asociației.
b - contribuirea la realizarea scopului și la promovarea activităților Asociației.
c - achitarea cotizației.
d - respectarea angajamentelor luate în privința activităților Asociației.
e - să nu angajeze Asociația în alte activități decât cele care formează obiectul ei fără acordul organelor de conducere.
f - să nu producă daune morale sau materiale Asociației, scopului sau patrimoniului acesteia.
Art. 17. Membrii fondatori nu au drept de veto în cazul supunerii la vot în Adunarea Generală a desființării sau schimbării scopului și obiectului Asociației.
Capitolul 5. Organele de conducere ale Asociației
Art. 18. Conducerea întregii activități a Asociației se realizează prin intermediul Adunării Generale și a unui Consiliu Director.
Art. 19. Adunarea Generală este organul suprem de conducere a Asociației. Ea este formată din toți membrii Asociației. La lucrările generale mai pot participa și membri de onoare, precum și invitați speciali, la propunerea Consiliului Director.
Art. 20. Adunarea Generală se întrunește, de drept, anual, în sesiune ordinară și de câte ori este nevoie, la propunerea scrisă a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Director sau a 1/3 din membrii Asociației. Data convocării Adunării Generale și locul desfășurării ei vor fi anunțate cu minimum 10 zile înainte prin mass-media (ziare, TV, radio) sau invitații personale.
Art. 21. Adunarea Generală este statutar întrunită, dacă sunt prezenți minimum 3/5 din membri în cazul neîntruniru numărului necesar, adunarea se reprogramează în termen de două săptămâni de ia data inițială, când se va desfășura statutar, indiferent de numărul membrilor prezenți. Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unu din voturile membrilor participanți la lucrările acesteia. Se admit voturi exprimate prin mandat sau corespondență.
Art. 22. Adunarea Generală are următoarele competențe:
a.. alege și revocă Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori. b. analizează raportul Consiliului Director și aprobă programul de activitate anual, proiectul de buget și planul de cheltuieli.
c - analizează raportul Comisiei de Cenzori.
d - ratifică propunerile Consiliului Director, privind modificarea și completarea statutului, afilierea la alte organisme interne și internaționale, protocoalele de afiliere ale altor organizați! la Asociație.
e - aprobă programele Asociației, taxele de înscriere, cotizațiile membrilor, modificările de taxe și cotizații, sancțiunile propuse de Consiliul Director și decernarea unor premii.
f - aprobă dizolvarea Asociației, dar numai cu o majoritate de 2/3 din membrii ei.
Art. 23. Consiliul Director este organul de conducere între sesiunile Adunării Generale, întrunindu-se cel puțin o dată pe semestru sau de câte ori este nevoie.
Art. 24. Consiliui Director se compune din:
• președinte.
• doi vicepreședinți.
• secretar.
• trei consilieri.
Art. 25. Mandatul membrilor Consiliului Director este de patru ani, cu drept de a fi realeși pe termenul a încă două mandate. Ședințele Consiliului Director se desfășoară în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, iar deciziile se iau cu majoritate simplă față de membrii prezenți.
Art. 26 Consiliu Director are următoarele atribuții:
a - pregătește și convoacă Adunarea Generală cu cel puțin 10 zile înainte și anunță data, locui și ordinea de zi, în condițiile prevăzute de art. 21.
b - execută hotărârile Adunării Generale.
c - întocmește și prezintă spre aprobare rapoartele anuale, bilanțurile, bugetele și planurile de cheltuieli.
d - aplică sancțiuni din proprie inițiativă sau la sesizarea a minimum 7 membrii ai Asociației.
e - întocmește regulamentul de funcționare a Asociației.
f - administrează patrimoniul Asociației, angajează și concediază personalul salariat al acesteia.
g reprezintă Asociația în relațiile cu alte instituții neguvernamentale, internaționale, presa, etc.
Art. 27. Atribuțiile președintelui Consiliului Director sunt:
a - prezidează dezbaterile din cadrul sesiunilor Adunării Generale și întrunirilor Consiliului Director.
b - reprezintă Asociația în cadrul întâlnirilor publice oficiale, indiferent de natura lor.
c deține ștampila Asociației și semnează documentele adoptate și corespondența trimisă în numele acesteia.
d - în caz de balotaj, votul său este hotărâtor.
e - va delega atribuțiile sale unuia dintre vicepreședinți, în caz de indisponibilitate.
f - stabilește atribuțiile celorlalți membrii ai Consiliului Director.
g - controlează oricând crede de cuviință conturile, casa și inventarul Asociației.
Art. 28. Pentru exercitarea controlului financiar contabil intern se constituie Comisia de Cenzori.
Comisia de cenzori este formată din 3 membrii, ia propunerea Consiliului Director, confirmată de Adunarea Generală. Nimeni nu poate deține simultan calitatea de membru al Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori.
Art. 29 Atribuțiile Comisiei de Cenzori sunt următoarele:
a - controlează realizarea și cheltuirea fondurilor Asociației, modul de constituire și administrare a patrimoniului și orice altă activitate economico-financiară a acesteia, informând Consiliul Director.
b - controlează bilanțul, anual, înaintând Adunării, generale un raport strict privitor la acesta.
c - Comisia de Cenzori își alege un președinte dintre membrii săi.
Capitolul 6. Veniturile Asociației.
Art. 30. Veniturile Asociației se constituie din:
a.- taxele de înscriere ale membrilor noi admiși în Asociație.
b - cotizațiile anuale ale membrilor activi.
c - donații, cesiuni, contribuții și sposorizări cu bunuri mobile și imobile de la organizații neguvernamentale și guvernamentale, persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate, în condițiile legii.
d - dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale.
e - orice alte surse licite, ce pot fi aduse drept contribuție entităților juridice non-profit.
f - Asociația are dreptul de a angaja personal în limitele bugetului propriu.
Art. 31. Asociația poate deschide conturi la orice bancă. Depunerile sau retragerile de fonduri, în sau din conturile proprii, se fac numai de către președinte sau alt împuternicit, stabilit de Consiliul Director.
Art. 32. În cazul desființării Asociației, patrimoniul acesteia, în întregime, va fi folosit de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", urmând ca prin act autentic de donație să se realizeze atribuirea acestuia.
Capitolul 7. Dispoziții finale
Ari. 33. Asociația va avea siglă, ștampilă și însemne proprii.
Ari 34. Aspectele organizatorice și funcționale insuficient precizate sau neprecizate în prezentul statut, precum și alte reglementări speciale, se vor completa cu prevederile și dispozițiile legale în vigoare.