UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEII

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE și persoanelor vârstnice

AMPOSDRU

Fondul Social European

POS DRU

2007-2013

Instrumente Structurale
2007 - 2013

                  OIPOSDRU       

ACADEMIA ROMÂNĂ

Investește în oameni!
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 „Educația și formarea în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”
Titlul proiectului: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elita in cercetarea doctorala si postdoctorala”
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832
Beneficiar: Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

Partener 3
Academia Română,
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan",
București
http://www.instarhparvan.ro

 

 
     
Burse doctorale
Burse post doctorale